Reglament de Règim Intern

Reglament de Règim Intern

El CLUB DE BÀSQUET SANT PERE DE TERRASSA, es regeix en el seu funcionament pels seus Estatuts, per la Llei Catalana del Esport, pels Estatuts de la Federació Catalana de Bàsquet i pel present Reglament de Regim Intern i altres normes internes que es puguin desenvolupar.

Els Jugadors estaran subjectes a les següents normes:

 • Respecte amb tots els membres que componen el Club, amb els contraris, àrbitres i regles de joc, dins i fora de les pistes de joc , tant en partits com en entrenaments i en qualsevol lloc on representin al Club.
 • Mantenir una actitud cívica i no utilitzar vocabulari groller.
 • Puntualitat en tots els actes i/o citacions que realitzi el Club.
 • Justificar aquelles absències i faltes de puntualitat.
 • Presentar-se a les convocatòries i/o citacions que el Club l’hi demani, (amb el seu equip , equip diferent o grup de jugadors).
 • Estar sempre a les ordres i recomanacions de qualsevol entrenador o responsable tècnic del Club.
 • Tenir cura del material i les instal·lacions.
 • Col·laborar activament en les activitats que el Club proposi.
 • Conèixer i complir les Normes de Caràcter General per els Esportistes. (Annex 1).
 • Assumir amb respecte les sancions disciplinaries a les que pugui estar sotmès.
 • Informaran de totes les lesions que puguin patir, així com les altes o baixes en la mutual Esportiva.
 • Sempre que la lesió ho permeti, haurà d’assistir a tots els entrenaments i partits del seu equip.
 • Els jugadors no podran participar en torneigs, partits, entrenaments o altres activitats esportives fora del Club sense demanar permís a l'entrenador.
 • No podrà estar vinculat a cap més entitat esportiva sense permís exprés del Club.

Seran funcions de l'entrenador d’acord amb els criteris marcats per la Direcció Esportiva del Club:

 • Dirigir els entrenaments i partits del seu equip.
 • Conèixer i vetllar per el compliment d’aquest Reglament de Règim Intern.
 • Conèixer i vetllar per el compliment de les Normes de Caràcter General per tots els Esportistes. (Annex 1)
 • Mantenir la Disciplina dins i fora de les Instal·lacions del Club.
 • No suspendre/modificar horaris o dies de entrenament , partit oficial o amistós sense el vist i plau del Director Tècnic.
 • Mantenir totes aquelles reunions que el Director Tècnic consideri oportunes.
 • Redactar a petició del Director Tècnic, els informes d’incidències i curriculars d’evolució dels jugadors.
 • Mantenir i responsabilitzar-se del material lliurat per a ús del seu equip.
 • Mantenir les instal·lacions i material d’ús en entrenaments i partits en perfecte estat.
 • Serà el responsable de la custòdia de les fitxes del seu equip.
 • No podrà estar vinculat a cap més entitat esportiva sense permís exprés del Club.

Depenent directament de la Junta Directiva, coordinarà l’execució material de la programació que s’estableixi per a la temporada.

 • Dirigirà els grups de treball que formen els equips.
 • Planificarà les competicions en les que participa el Club.
 • Redactarà informes d’aquells aspectes esportius que ho requereixin.
 • Participarà activament en el control i seguiment de la tasca que desenvolupen els entrenadors realitzant les corresponents recomanacions tècniques.
 • Informarà a la Junta Directiva de tots aquells aspectes esportius i disciplinaris que afectin al Club.
 • Proposarà aspectes relatius a la millora del funcionament de la seva àrea esportiva. (Material, metodologia, sistemes, horaris, etc..)
 • Vetllarà pel compliment actiu del present Reglament de Règim Intern en tots els nivells de la seva àrea.
 • Serà coneixedor i vetllarà el compliment de les Normes de Caràcter General per tots els esportistes. (Annex 1).
 • No podrà estar vinculat a cap més entitat esportiva sense permís exprés del Club.

5.1. De les faltes dels esportistes

5.1.1. Faltes Lleus

 • Tres faltes de puntualitat a sessions d’entrenament produïdes en un mes.
 • Una falta de puntualitat , als desplaçaments o partits produïdes en un mes.
 • Actitud passiva, petites aturades o descansos en els entrenaments, sense ser fixades per l’entrenador, sense caràcter reiteratiu.
 • Petites mostres de desconsideració a altres esportistes, àrbitres, espectadors, entrenadors, pares o directius, sense que produeixin un  perjudici greu als interessos del Club.
 • L'incompliment d'una o varies de les Normes de Caràcter General, per els  esportistes. (Annex 1).

5.1.2. Faltes Greus

 • Acumulació de dues faltes lleus en un mes.
 • Entre quatre i sis faltes de puntualitat als entrenaments, produïdes en un mes.
 • La reiteració dels actes i/o conductes tipificades com a faltes lleus en l’apartat anterior.
 • El no comparèixer, a convocatòria i/o citació, que el Club li faci.
 • L’incompliment de forma reiterada de una o varies Normes de Caràcter General per els esportistes, (Annex 1).

5.1.3. Faltes Molt Greus

 • Acumulació de dues faltes greus en un mes.
 • Acumulació de quatre faltes greus en un any.
 • Més de sis faltes de puntualitat a sessions d’entrenament produïdes en un mes.
 • La desconsideració o actes molt greus cap als companys, contrincants, àrbitres, espectadors, entrenadors, pares, personal i Directius del Club, de manera pública o privada, amb perjudici greu per a la imatge del Club o els seus integrants.
 • L’incompliment de forma molt reiterada d'una o varies Normes de Caràcter General per els Esportistes, (Annex 1).

5.2. De les faltes dels entrenadors

5.2.1. Faltes lleus

 • El retard en presentar els informes requerits.
 • Les establertes com a lleus per als esportistes, quan siguin d’aplicació.

5.2.2. Faltes greus:

 • El retard de forma reiterativa en presentar els informes requerits.
 • Les establertes com a greus per als esportistes, quan siguin d’aplicació.

5.2.3. Faltes molt greus

 • L’abús d’autoritat i/o falta de respecte en vers als esportistes.
 • La negativa a la presentació dels informes requerits
 • Les establertes com a molt greus per als esportistes, quan siguin d’aplicació.

5.3. De les faltes del Director Tècnic

5.3.1. Faltes lleus

 • El retard en l’execució, en la seva àrea esportiva, de les tasques i/o gestions encomanades per la Junta Directiva.
 • Les establertes com a lleus per als esportistes i entrenadors, quan siguin d’aplicació.

5.3.2. Faltes greus

 • El retard reiterat en l’execució, en la seva àrea esportiva, de les tasques i/o gestions encomanades per la Junta Directiva.
 • Les establertes com a greus per als esportistes i entrenadors, quan siguin d’aplicació.

5.3.3. Faltes molt greus:

 • L'incompliment en l’execució, en la seva àrea esportiva, de les tasques i/o gestions encomanades per la Junta Directiva.
 • Les establertes com a molt greus per als esportistes i entrenadors, quan siguin d’aplicació.

6.1. En l’apartat dels esportistes

6.1.1. Per les faltes lleus i greus

De tipus esportiu i no esportives:

La potestat sancionadora recaurà en el Director Tècnic, que decidirà previ informe de l'entrenador, la sanció a imposar en cada cas.

6.1.2. Per les faltes molt greus

De tipus esportiu:

La potestat sancionadora recaurà en el Director Tècnic, que decidirà previ informe del entrenador, la sanció a imposar en cada cas.

No esportives:

La potestat sancionadora recaurà en el Director Tècnic juntament amb la Junta Directiva, que decidiran previ informe del entrenador, la sanció a imposar en cada cas.

6.2. En l’apartat dels entrenadors

6.2.1. Per les faltes lleus i greus

De tipus esportiu i no esportives

La potestat sancionadora recaurà en el Director Tècnic, que decidirà un cop analitzats els fets, la sanció a imposar en cada cas.

6.2.2. Per les faltes molt greus

De tipus esportiu:

La potestat sancionadora recaurà en el Director Tècnic, que decidirà un cop analitzats els fets, la sanció a imposar en cada cas.

No esportives:

La potestat sancionadora recaurà en el Director Tècnic juntament amb la Junta Directiva, que decidiran un cop analitzats els fets, la sanció a imposar en cada cas.

6.3. En l’apartat del Director Tècnic

En tots els casos la potestat sancionadora recaurà en la Junta Directiva, que serà la que sospesarà el tipus de falta, i en conseqüència imposarà la sanció corresponent.
De totes les sancions imposades a jugadors i entrenadors, bé siguin per faltes lleus, greus o molt greus, el Director Tècnic informarà puntualment als membres de la Junta Directiva.

 NORMES DE CARÀCTER GENERAL PER ELS JUGADORS

ENTRENAMENTS 
 • No es podrà utilitzar, ni total ni parcialment l’equipatge lliurat pel Club , que es reservarà únicament per els partits.
 • S’ha d’estar a la pista a la hora que l’entrenador disposi pel començament dels entrenaments, preparats per a la sessió programada per el dia.
 • Els jugadors que arribin abans de l’horari establert, s'haurann d’abstenir de jugar amb pilotes pròpies o del Club. Es prohibeix especialment l’ús de pilotes en el passadís.
 • No han d’interferir en les zones on altres equips, estiguin entrenant, en aquells moments.
 • No s’han d’utilitzar en els entrenaments ni en els partits, rellotges, polseres, anells, collarets, piercings, o altres objectes que pugui produir lesió al portador o bé als companys, o contrincants.
 • Estar atents a les indicacions , explicacions o correccions que s’indiquin.
 • Estar amb la totalitat del equipatge posat.
 • No abandonar la zona d’entrenament sense permís.
 • Tot jugador serà responsable del material esportiu que se li doni per la pràctica i ha de deixar-lo en el lloc corresponent, en acabar o quan així se li indiqui.
 • Un cop acabat l’entrenament haurà d’ajudar a recollir el material utilitzat.
 • Abans d'abandonar la zona d’entrenament haurà de esperar les indicacions de l’Entrenador.
 • Un cop acabada la sessió d’entrenament en totes les categories, es obligatori dutxar-se i canviar-se de roba.
PARTITS
 • En el partits que es celebrin a la pista del Club, s'haurà de presentar una hora abans de l’inici del mateix.
 • En els partits de fora, preferiblement els jugadors hauran de presentar-se a la hora i lloc, que l'entrenador hagi disposat per iniciar el desplaçament corresponent.
 • En cas de no poder estar en la convocatòria del desplaçament, s'haurà d’avisar a l'entrenador el dia abans. En aquest cas el jugador no queda eximit d’estar una hora abans al lloc on es celebri el partit.
 • La sessió prèvia d’escalfament als partits, s'haurà de fer amb el xandall oficial del Club.
 • Quan la temperatura ambient desaconselli el xandall, es podrà fer amb una samarreta que haurà de ser obligatòriament vermella amb les mínimes estampacions possibles.
 • Un cop acabat el partit en totes les categories, és obligatori dutxar-se i canviar-se de roba.

NORMES DE CARÀCTER GENERAL PER ELS PARES

Tant en entrenaments com en partits oficials o amistosos, els pares/mares mentre estiguin representant al Club en la seva condició de pares/mares dels jugadors, hauran d'acollir-se a les següents normes:

 • Seran coneixedors d’aquest Reglament de Règim Intern, acceptant les decisions dels Club.
 • Mostrar una actitud correcte i de respecte en vers als propis jugadors, jugadors contrincants, àrbitres, espectadors, entrenadors i directius.
 • No es podrà accedir en cap cas a la pista de joc mentre s’estiguin celebrant els partits o entrenaments.
 • No s’interferirà en els partits o entrenaments parlant amb els jugadors, no es corregirà als jugadors de possibles aspectes del joc.
 • No envairan la pista de joc un cop acabat el partit, per anar a demanar explicacions a jugadors, entrenadors o àrbitre.
 • Es respectaran les decisions de l’entrenador en tot moment.
 • Qualsevol discrepància o aclariment sobre el seu fill en vers a l’entrenador, s’haurà de fer la setmana següent a la celebració del partit , en cap cas el mateix dia.
 • En cas de discrepàncies amb l’entrenador es podrà demanar hora per parlar amb el Director Tècnic, el dia que aquest fixi.
Lloc web desenvolupat per Egaramedia